Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs pod nazwą „Gęsina na Świętego Marcina", organizowany jest przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy: 46.580.831,00 zł, wpłacony w całości, zwaną dalej „Organizatorem". Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", jest dostępny w serwisie internetowym Organizatora: http://torun.wyborcza.pl/

Fundatorem nagród w konkursie jest Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, (87-100); Plac Teatralny 2; NIP 956-19-69-536.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach lokalnych stron Gazety Wyborczej w Toruniu i na www.torun.wyborcza.pl

 § 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami", mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Konkursie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora oraz Fundatora ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa pracowników/współpracowników Organizatora lub Fundatora.

3. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.

 § 3. Zgłoszenie udziału, warunki udziału i przebieg Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 21-27 września 2022 roku na stronie www.torun.wyborcza.pl

2. W dniu 21 września 2022 roku Konkurs zostanie ogłoszony na w/w stronie. W wydaniu zostanie ogłoszone zadanie konkursowe, które będzie polegało na odpowiedzi na pytanie: „Napisz, co przyrządzisz z gęsiny wygranej w naszym konkursie". Prace konkursowe należy przesłać poprzez formularz opublikowany na stronie www.torun.wyborcza.pl w terminie:

Od 21.09.2022 roku od godziny 6:00 do 27.09.2022 roku do godziny 12:00. Podane godziny są godzinami czasu obowiązującego w Polsce. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w wyniku obrad jury. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30 września 2022 roku. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora na adres e-mail, podany w zgłoszeniu konkursowym. 

4. Uczestnik może nadesłać tylko takie zgłoszenie, które nie narusza przepisów prawa, dobrych obyczajów ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Oznacza, to w szczególności, że :

• Uczestnik musi być sam autorem pracy konkursowej i nie może wykorzystać w niej cudzych (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) treści ani ich fragmentów;

• Inne rozpoznawalne osoby mogą być wymienione w pracy konkursowej tylko, jeżeli udzieliły na to wyraźnego zezwolenia, obejmującego też opublikowanie pracy konkursowej;

• Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię;

• Praca konkursowa nie może zawierać treści zabronionych prawem;

• Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. obscenicznych, godzących w uczucia religijne;

• Praca konkursowa nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu.

 § 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Tytuł zwycięzcy i prawo do nagrody w Konkursie otrzyma:

70 uczestników, którzy spełnią wymagania określone w § 2 i 3 Regulaminu, których prace konkursowe zostanie uznane za najciekawsze przez jury Konkursu.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora (3 osoby).

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu mu nagrody na adres e-mail, z którego zostanie przysłane zgłoszenie konkursowe. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz adresu do doręczeń w celu przesłania nagrody.

 § 5. Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na odbiór gęsiej tuszki o wartości 150 złotych do odbioru w dniu 22 października 2022 roku w jednej z poniższych miejscowości:  Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Bydgoszcz, Chełmno, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Lipno, Mogilno, Nakło, Radziejów, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Świecie, Toruń, Tuchola, Wąbrzeźno, Włocławek, Żnin. Godziny, w których możliwy będzie odbiór gęsiny, zostaną podane zwycięzcom wraz z informacją o wygranej.

2. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 § 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać do Organizatora w terminie do 10 listopada 2022 roku. Reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie do 30 listopada 2022 roku. Reklamacje należy składać:

a) na piśmie - na adres: Agora S.A., oddział Bydgoszcz , ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs: Gęsina na świętego Marcina"; reklamacje pisemne należy składać osobiście lub listem;

b) za pomocą wiadomości e-mail na adres: konkurs@torun.agora.pl zawierającej w temacie wiadomości informację: „Konkurs: Gęsina na Świętego Marcina".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14-stu dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej e-mailem – na adres, z którego ją wysłano.

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia roszczeń po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym postępowaniu.

 § 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych wszystkich Uczestników jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych przez Administratora można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych administratora na adres e-mail iod@agora.pl.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, to jest: w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, zapewnienia wydania nagród, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem (tj. art. 6 ust. 1 lit . f RODO*).

3. Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane przez okres do 10 listopada 2022 roku; dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane do 15 listopada 2022 roku. Okres ten może zostać przedłużony w razie konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Uczestnik ma prawo do:

• żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, jeżeli jest to związane ze szczególną sytuacją

- gdy dane są przewarzane w uzasadnionym internie administratora danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo .

5. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie w zakresie adresu e-mail udział w Konkursie, zaś w zakresie imienia i nazwiska i adresu korespondencyjnego - uniemożliwia wydanie nagrody.

6. Agora przekaże dane osobowe zwycięzców (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny) Fundatorowi nagród - w celu realizacji prawa do nagrody. Nagroda – voucher uprawniający do wydania gęsiny zostanie przesłany zwycięzcom przez Fundatora, na podany adres w terminie do 1.10.2021 roku.

II

Administratorem danych zwycięzców jest także Fundator: Województwo Kujawsko – Pomorskie z siedzibą w Toruniu, (87-100); Plac Teatralny 2.

 INFORMACJA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2) Urząd działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną;

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl;

4) Dane osobowe będą przetwarzane w związku z działaniami promującymi Województwo Kujawsko-Pomorskie.

5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

6) Pani/Pana dane zostaną usunięte w ciągu 60 dni od daty zakończenia konkursu.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych;

8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 6 niniejszej informacji;

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Urzędu wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane;

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12) Urząd nie zamierza przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem